Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1280 8cbb
Reposted fromthegirl thegirl viamadamemonroe madamemonroe
7297 4f20
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viamadamemonroe madamemonroe
1035 faaf
Reposted fromgab-rys gab-rys viajestjuzwiosna jestjuzwiosna
2262 3244
Reposted frompiksele piksele viarevalie revalie
1533 dca2
Reposted fromkniepuder kniepuder viarevalie revalie
9009 113c
Reposted fromadaamanth adaamanth viarevalie revalie
7922 08a1
Reposted fromfelicka felicka viarevalie revalie
8569 6294
Reposted fromZircon Zircon viathe-new-beyonce the-new-beyonce
8295 3135
Ziemniaki ze spinaczem
Reposted fromorelh orelh vianeonlilith neonlilith
7427 e3be
xxx
 xx
xxx
Reposted frompolaparis polaparis viajudyta judyta
0208 0234 500
Reposted fromOFFka OFFka
0760 ee5e 500
''Maria i Piotr Curie odkryli rad w 1898 roku. W pierwszej połowie XX wieku zachłyśnięto się możliwościami wykorzystania tego pierwiastka. Każdy chciał mieć coś z radem, powstawały więc całe serie produktów z Ra w składzie.

Jednym z najdziwniejszych była radioaktywna czekolada niemieckiej firmy Burk & Braun z Cottbus, którą sprzedawano w latach 1931-1936, zachwalając przy tym jej właściwości regenerujące. Berliński chemik, doktor Senftner, opatentował metodę związania w czekoladzie aktywnego radu. Producent słodyczy oferował nie tylko ją, ale także praliny i kakao.''

Reposted frombiohzdr biohzdr viataka-jedna-ja taka-jedna-ja
8830 00b8

Reposted fromHeadbanger Headbanger viadzony dzony

Salvador Dali, Woman With a Head of Roses, 1935.
Salvador Dali, Woman With a Head of Roses, 1935.
Reposted fromMoonTide MoonTide viadzony dzony
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl